Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1 Správce osobních údajů
1.1 Název hudební školy: Art Master
Provozovatel: Art Master Academy s.r.o.
Sídlo: Příčná 147/2, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČ: 075 97 177
DIČ: CZ075 97 177
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 28139
Telefon: 720 594 735
Email: info@artmaster.cz
Kontaktní adresa: Londýnská 58, Praha 2, 120 00
(dále jen „správce“)

1.1             Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2             Správce shromažďuje, uchovává a využívá vaše osobní údaje ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3             Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek na adrese www.artmasteracademy.cz (dále jen „webové stránky“).

1.4             Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2                 Zpracovávané údaje

2.1             Od okamžiku, kdy navštívíte webové stránky, může správce zpracovávat vaše osobní údaje. Jedná se o nezbytné cookies, a údaje, které správce používá k zajištění chytrých funkcí webových stránek.

2.2             Výše uvedené údaje správce primárně zpracovává za účelem zajištění funkcionality webových stránek. IP adresu a případně dalšími údaje o síťové komunikaci správce zpracovává za účelem předcházení a řešení incidentů, které by mohly mít za následek nefunkčnost nebo omezení chodu webových stránek či by mohly vést k jejich zneužití (např. malware, kyberútoky, dávkové stahování dat ze služeb, přístup z anonymních internetových prohlížečů apod.), a to na základě oprávněného zájmu správce.

2.3             Čistě statistické údaje po jejich obdržení správce anonymizuje, agreguje a používá je jako globální ukazatele využívání webových stránek.

2.4             IP adresu a unikátní identifikátor pak správce zpracovává spolu s údaji o využívání webových stránek, aby Vám při opakovaných návštěvách mohl zobrazovat personalizovaná doporučení, jak efektivněji využívat webové stránky. V takovém případě je však správce zpracovává pouze tehdy, pokud mu udělíte dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k ukládání cookies do vašeho zařízení, resp. ke zpracování údajů s tím spojených.

2.5             Dále správce zpracovává vaše osobní údaje jakožto návštěvníka tehdy, pokud jej kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonem či prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Instagram či Twitter; ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR jimi standardně budou:

·      adresa elektronické pošty (e-mail);

·      telefonní číslo;

·      jméno a příjmení;

·      IP adresy zařízení, z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář;

·      síťové identifikátory přidělené správcem nebo službami Facebook, Instagram nebo Twitter;

·      vaše uživatelská jména na sítích Facebook, Instagram nebo Twitter,

2.6             Tyto osobní údaje pak správce zpracovává na základě:

a.   vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kterým se v tomto případě rozumí ukládání cookies a zpracování takto získaných údajů propojením s údaji o využívání služby tak, aby vám mohla být zobrazována personalizovaná doporučení,

b.   komunikace se zákaznickou podporou (před založením uživatelského účtu nebo při odhlášení z uživatelského účtu), což je správcův i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.7             Informace o tom, jak využíváte služby správce, jakož i informace získané z cookies, resp. jejich použitelnost pro shora uvedené účely, je omezena na dobu trvání smlouvy, tj. většinou po dobu jedné návštěvy webových stránek, nejdéle však po dobu 2 let nebo do doby odvolání souhlasu v souladu s čl. 5 těchto zásad.

2.8             Registrací vašeho uživatelského účtu a přihlášením do služby správce začíná zpracovávat vaše osobní údaje.

2.9             Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o Vás správce v souladu s výše uvedeným zpracovává tyto osobní údaje:

·      jméno a příjmení;

·      adresa elektronické pošty (e-mail);

·      uživatelské jméno;

·      adresa bydliště;

·      telefonní číslo;

·      IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do služby či případně z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář; a další vybrané údaje ze systémových logů (údaje o prohlížeči, jazyk prohlížeče, datum/čas, apod.);

·      údaje o vašich preferencích v rámci využívání webových stránek;

·      informace o využívání webových stránek a informace o tom, odkud jste webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již webové stránky navštívili;

·      síťové identifikátory přidělené správcem nebo službami Facebook, Instagram či Twitter, vaše uživatelská jména na těchto sítích a případně přidružené e-maily;

·      další fakturační údaje (číslo bankovního účtu, IČ a DIČ);

·      další údaje, které mohou vést k vaší identifikaci (např. komentáře, poznámky);

·      údaje o platbách.

2.10          Tyto osobní údaje pak správce zpracovává za účelem:

a.   plnění smlouvy o poskytování digitálního obsahu a licenční smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a Všeobecných obchodních podmínek správce, kterým se rozumí poskytování a zpřístupňování online kurzů, zasílání vámi vybraných notifikačních e-mailů, ukládání a analýza informací o používání webových stránek a poskytování personalizovaných doporučení pro usnadnění vaší práce s webovými stránkami na základě těchto údajů, vyhotovení a zasílání daňových dokladů, administrace plateb, informování o plánovaných změnách Všeobecných obchodních podmínek, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování o změnách v online kurzech;

b.   ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami či zneužitím ze strany některých uživatelů, informování o plánovaných odstávkách a technické údržbě softwaru a hardwaru, což je správcův i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

c.   předcházení škod způsobených ztrátou, znehodnocením nebo poškozením dat pravidelným zálohováním webových stránek, a to v rámci plnění smlouvy a oprávněného zájmu na řádném poskytování služeb;

d.   aby Vás správce mohl, v rámci jeho oprávněného zájmu, informovat, jaká zlepšení a novinky plánuje, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled, ve smyslu recitálu 47 GDPR.

2.11          Další osobní údaje podle tohoto článku správce zpracovává po dobu trvání smlouvy o poskytování digitálního obsahu a licenční smlouvy, tj. po dobu trvání uživatelského účtu. E-mailovou adresu uchovává správce jednak po dobu nezbytnou pro zasílání novinek, a dále v rámci oprávněného zájmu, kdy Vás může oslovit s nabídkou jeho služeb ještě 12 měsíců po zániku uživatelského účtu. Vybrané osobní údaje může správce uchovávat maximálně 15 let po jeho zániku pro případ vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a Vámi vyplývajícího ze smlouvy o poskytování digitálního obsahu, licenční smlouvy či jiné smlouvy. Dále správce může dokumenty, ve kterých budou obsaženy vaše osobní údaje, uchovávat pro účely archivace, zejména pak daňové doklady obsahující vaše osobní údaje může správce uchovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje správce zlikviduje, leda by byl oprávněn tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

3                 Zpracovávání údajů na základě souhlasu

3.1             Správce může zpracovávat vaše osobní údaje také v případě, dáte-li mu k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Využívání webových stránek není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu, díky vašemu souhlasu Vám však správce může usnadnit práci s webovými stránkami a souhlas mu může pomoci zlepšit jím poskytované služby.

3.2             S výjimkou shora uvedeného souhlasu bude správce v rámci mezí případných dalších souhlasů zpracovávat zejména vaší e-mailovou adresu, telefon, jméno a příjmení a případně doručovací adresu.

3.3             Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu, který naleznete např. při registraci, v případné webové anketě či dotazníků nebo jej správci udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.

3.4             Souhlas můžete správci udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, např. pro zobrazování případných marketingových sdělení správce a pro jejich zasílání na vaši
e-mailovou adresu, nebo aby vás správce mohl oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám své služby a výrobky, tj. zasílat vám obchodní sdělení, informovat Vás o věrnostních akcích nebo událostech, případně aby vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění služeb správce.

3.5             Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu správce může po dobu 5 let, není-li u vybraného souhlasu uvedeno jinak.

4                Práva subjektu údajů

4.1            Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

a.   právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

b.   právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

c.   právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

d.   právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

e.   právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

f.    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad vaším zájmem, právy nebo svobodami;

g.   právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5                 Cookies

5.1             Cookies jsou malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem počítači a pomáhají správci k lepší uživatelské zkušenosti na webových stránkách. Cookies používá správce k personalizaci obsahu webových stránek a reklam, poskytování funkcí sociálních sítí a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání webových stránek také správce sdílí s jeho partnery v oblasti sociálních sítí, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

5.2             Ze zákona může správce na vašem zařízení ukládat pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz webových stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie správce potřebuje váš souhlas. Správce bude velice vděčný, když mu tento souhlas poskytnete a pomůžete mu tak webové stránky a služby zlepšovat. Svůj souhlas s používáním cookies na webových stránkách můžete samozřejmě kdykoliv změnit nebo odvolat.

5.3            Na webových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

a.   Nezbytné cookies: pomáhají učinit webové stránky použitelnými tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat. Tato kategorie cookies se nedá zakázat;

b.   Preferenční cookies: Preferenční cookies umožňují, aby si stránka pamatovala informace, které upravují, jak se stránka chová nebo vypadá. Např. vaše přihlášení, obsah košíku, zemi, ze které stránku navštěvujete. Tyto soubory správce ukládá a čte pouze s vaším předchozím souhlasem;

c.   Statistické cookies: Statistické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou. Tyto soubory správce ukládá a čte pouze s vaším předchozím souhlasem;

d.   Marketingové cookies: Marketingové cookies se používají ke sledování pohybu návštěvníků napříč webovými stránkami s cílem zobrazovat jim pouze takovou reklamu, která je pro daného člověka relevantní a užitečná. Veškerá data se sbírají a používají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou. Tyto soubory správce ukládá a čte pouze s vaším předchozím souhlasem.

Na internetových stránkách správce využívá následující typy cookies:

Cookie:                            Meta pixel

Jméno:                             _fbp

Funkce:                           Slouží k ukládání a sledování návštěv na různých webových stránkách.

Doba zpracování:           3 měsíce

 

 

Cookie:                            Google Analytic

Jméno:                             _ga_*

Funkce:                           Slouží k zachování stavu relace.

Doba zpracování:           24 měsíců

 

Cookie:                            Google Analytic

Jméno:                             _ga

Funkce:                           Slouží k rozlišení uživatelů.

Doba zpracování:           24 měsíců

 

Cookie:                            Google Adsense

Jméno:                             _gcl_au

Funkce:                           Slouží k ukládání a sledování konverzí.

Doba zpracování:           3 měsíce

 

5.4             Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

5.5             Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:   

·      Chrome;

·      Firefox;

·      Internet Explorer;

·      Opera;

·      Microsoft Edge.

5.6              V případě, že mu k tomu udělíte svůj souhlas, správce může sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz informace o tom, jak webové stránky používáte. Udělením svého souhlasu souhlasíte s propojením následujících služeb:

Google

Facebook

Instagram

Twitter

5.7              V případě, že mu k tomu udělíte svůj souhlas, správce kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách předává těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webových stránkách; nepředává jim však vaše identifikační údaje.

6                 Transfer of information

 

6.1             Depending on your location, data transfers may involve transferring and storing your information in a country other than your own. However, this will not include countries outside the European Union and European Economic Area. If any such transfer takes place, you can inquire with us via email: info@artmaster.cz.

 

7                 Informace a otázky

7.1             Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách http://www.artmaster.cz nebo prostřednictvím e-mailu na info@artmaster.cz.

7.2             Pokud si myslíte, že správce s daty nenakládá správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz, případně se se svými nároky obrátit na soud.

7.3             Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2023

 

Art Master Academy s.r.o.

Příčná 147/2

37001, České Budějovice

info@artmaster.cz