Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1 Správce osobních údajů
1.1 Název hudební školy: Art Master
Provozovatel: Art Master Academy s.r.o.
Sídlo: Příčná 147/2, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČ: 075 97 177
DIČ: CZ075 97 177
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 28139
Telefon: 720 594 735
Email: info@artmaster.cz
Kontaktní adresa: Londýnská 58, Praha 2, 120 00
(dále jen „správce“)

1.2 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné.
Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie
platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
1.3 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů),
resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které
správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
1.4 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na
adrese www.artmaster.cz nebo www.artmasteracademy.cz (dále jen „internetové stránky“).
1.5 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní
údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům
bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje
shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní
povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Od okamžiku, kdy navštívíte internetové stránky, může správce zpracovávat Vaše osobní údaje.
Jedná se o statistické cookies, a údaje, které správce používá k zajištění chytrých funkcí
internetových stránek. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR tedy správce zpracovává tyto Vaše osobní
údaje:
• IP adresy zařízení, z nichž přistupujete na internetové stránky;
• unikátní identifikátor, který Vám přidělují cookies Google Analytics;
• informace o využívání internetových stránek;
• informace o tom, odkud jste naše internetové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili,
či třeba kolikrát jste již internetové stránky navštívili.
2.2 Výše uvedené údaje správce primárně zpracovává za účelem zajištění funkcionality
internetových stránek. IP adresu a případně dalšími údaje o síťové komunikaci správce
zpracovává za účelem předcházení a řešení incidentů, které by mohly mít za následek
nefunkčnost nebo omezení chodu internetových stránek či by mohly vést k jejich zneužití (např.
malware, kyberútoky, dávkové stahování dat ze služeb, přístup z anonymních webových
prohlížečů apod.), a to na základě oprávněného zájmu správce.
2.3 Čistě statistické údaje po jejich obdržení správce anonymizuje, agreguje a používá je jako
globální ukazatele využívání internetových stránek.
2.4 IP adresu a unikátní identifikátor pak správce zpracovává spolu s údaji o využívání
internetových stránek, aby Vám při opakovaných návštěvách mohl zobrazovat personalizovaná
doporučení, jak efektivněji využívat internetové stránky. V takovém případě je však správce
zpracovává pouze tehdy, pokud mu udělíte dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k ukládání cookies do Vašeho zařízení, resp. ke zpracování údajů s
tím spojených.
2.5 Dále správce zpracovává Vaše osobní údaje jakožto návštěvníka tehdy, pokud jej kontaktujete
prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonem či prostřednictvím sociálních sítí
Facebook, Instagram či Twitter; ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR jimi standardně budou:
adresa elektronické pošty (e-mail),
• telefonní číslo;
• jméno a příjmení;
• IP adresy zařízení, z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář;
• síťové identifikátory přidělené správcem nebo službami Facebook, Instagram nebo Twitter;
• Vaše uživatelská jména na sítích Facebook, Instagram nebo Twitter,
2.6 Tyto osobní údaje pak správce zpracovává na základě:
a. Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kterým se v tomto případě rozumí
ukládání cookies a zpracování takto získaných údajů propojením s údaji o využívání služby
tak, aby vám mohla být zobrazována personalizovaná doporučení,
b. komunikace se zákaznickou podporou (před založením uživatelského účtu nebo při
odhlášení z uživatelského účtu), což je správcův i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst.
1 písm. f) GDPR.
2.7 Informace o tom, jak využíváte služby správce, jakož i informace získané z cookies, resp. jejich
použitelnost pro shora uvedené účely, je omezena na dobu trvání smlouvy, tj. většinou po dobu
jedné návštěvy internetových stránek, nejdéle však po dobu 2 let nebo do doby odvolání
souhlasu v souladu s čl. 5 těchto zásad.
2.8 Registrací vašeho uživatelského účtu a přihlášením do služby správce začíná zpracovávat Vaše
osobní údaje.
2.9 Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o Vás správce v souladu s výše uvedeným zpracovává tyto
osobní údaje:
• jméno a příjmení;
• adresa elektronické pošty (e-mail);
• uživatelské jméno;
• adresa bydliště;
• telefonní číslo;
• IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do služby či případně z nichž byl učiněn
požadavek přes kontaktní formulář; a další vybrané údaje ze systémových logů (údaje o
prohlížeči, jazyk prohlížeče, datum/čas, apod.);
• údaje o Vašich preferencích v rámci využívání internetových stránek;
• informace o využívání internetových stránek a informace o tom, odkud jste internetové
stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již internetové stránky
navštívili;
• síťové identifikátory přidělené správcem nebo službami Facebook, Instagram či Twitter, Vaše
uživatelská jména na těchto sítích a případně přidružené e-maily;
• další fakturační údaje (číslo bankovního účtu, IČ a DIČ);
• další údaje, které mohou vést k Vaší identifikaci (např. komentáře, poznámky);
• údaje o platbách.
2.10 Tyto osobní údaje pak správce zpracovává za účelem:
a. plnění kupní smlouvy a licenční smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
Všeobecných obchodních podmínek správce, kterým se rozumí poskytování a
zpřístupňování online kurzů, zasílání vámi vybraných notifikačních e-mailů, ukládání a
analýza informací o používání internetových stránek a poskytování personalizovaných
doporučení pro usnadnění Vaší práce s internetovými stránkami na základě těchto údajů,
vyhotovení a zasílání daňových dokladů, administrace plateb, informování o plánovaných
změnách Všeobecných obchodních podmínek, vyřizování vašich dotazů prostředním
zákaznické podpory a informování o změnách v online kurzech;
b. ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami či zneužitím
ze strany některých uživatelů, informování o plánovaných odstávkách a technické údržbě
softwaru a hardwaru, což je správcův i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR;
c. předcházení škod způsobených ztrátou, znehodnocením nebo poškozením dat pravidelným
zálohováním internetových stránek, a to v rámci plnění smlouvy a oprávněného zájmu na
řádném poskytování služeb;
d. aby Vás správce mohl, v rámci jeho oprávněného zájmu, informovat, jaká zlepšení a
novinky plánuje, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled, ve smyslu recitálu 47 GDPR.
2.11 Další osobní údaje podle tohoto článku správce zpracovává po dobu trvání kupní smlouvy a
licenční smlouvy, tj. po dobu trvání uživatelského účtu. E-mailovou adresu uchovává správce
jednak po dobu nezbytnou pro zasílání novinek, a dále v rámci oprávněného zájmu, kdy Vás
může oslovit s nabídkou jeho služeb ještě 12 měsíců po zániku uživatelského účtu. Vybrané
osobní údaje může správce uchovávat maximálně 15 let po jeho zániku pro případ vzniku
jakéhokoliv sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a Vámi vyplývajícího z kupní, licenční či
jiné smlouvy. Dále správce může dokumenty, ve kterých budou obsaženy Vaše osobní údaje,
uchovávat pro účely archivace, zejména pak daňové doklady obsahující Vaše osobní údaje
může správce uchovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období. Po uplynutí
této doby vaše osobní údaje správce zlikviduje, leda by byl oprávněn tyto údaje zpracovávat na
základě jiného právního titulu.

3 Zpracovávání údajů na základě souhlasu

3.1 Správce může zpracovávat Vaše osobní údaje také v případě, dáte-li mu k tomu dobrovolný a
informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Využívání internetových stránek
není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu, díky Vašemu souhlasu Vám však správce může
usnadnit práci s internetovými stránkami a souhlas mu může pomoci zlepšit jím poskytované
služby.
3.2 S výjimkou shora uvedeného souhlasu bude správce v rámci mezí případných dalších souhlasů
zpracovávat zejména Vaší e-mailovou adresu, telefon, jméno a příjmení a případně doručovací
adresu.
3.3 Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu, který naleznete např. při registraci, v případné
webové anketě či dotazníků nebo jej správci udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.
3.4 Souhlas můžete správci udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, např. pro
zobrazování případných marketingových sdělení správce a pro jejich zasílání na Vaši
e-mailovou adresu, nebo aby Vás správce mohl oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet
Vám své služby a výrobky, tj. zasílat vám obchodní sdělení, informovat Vás o věrnostních
akcích nebo událostech, případně aby Vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované
podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami
ke zkvalitnění služeb správce.
3.5 Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu správce může po dobu 5 let, není-li u vybraného
souhlasu uvedeno jinak.

4 Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která
můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
a. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce
informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce
povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku
15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
b. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle
kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné.
Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo
jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat
výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení
zpracování;
c. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů
správcem je v rozporu s právními předpisy;
d. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o
dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
e. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste
poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz.
čl. 20 GDPR;
f. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro
účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro
účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného
odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který
převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
g. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili
správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5 Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetové stránky odešlou do Vašeho
prohlížeče. Umožňují internetovým stránkám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například
zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a
příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě internet bylo
mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití internetových stránek a přizpůsobení
jejich obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory
cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené
internetové stránky.
5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:
a. Relační (tedy dočasné) soubory cookies správci umožňují propojovat Vaše jednotlivé
aktivity po dobu prohlížení internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho
prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče.
Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
b. Trvalé soubory cookies správci pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně
navštívíte naše internetové stránky. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují
přizpůsobit internetové stránky Vašim potřebám.
5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v
účinném znění, si Vás tímto správce dovoluje informovat, že internetové stránky využívají pro
svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, správce
zpracovává.
5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho
prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či
zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového
prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí
fungovat, jak by měly.
5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti
internetových stránek správce využívá soubory cookies. V případě, že mu k tomu udělíte svůj
souhlas, správce může sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a
analýz informace o tom, jak internetové stránky používáte. Udělením svého souhlasu
souhlasíte s propojením následujících služeb:
Google
Facebook
Instagram
Twitter
5.6 V případě, že mu k tomu udělíte svůj souhlas, správce kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci
reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předává těmto reklamním a
sociálním sítím údaje o vašem chování na internetových stránkách; nepředává jim však Vaše
identifikační údaje.

6 Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7 Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů
získat na webových stránkách www.artmaster.cz či www.artmasteracademy.cznebo
prostřednictvím e-mailu na info@artmaster.cz.

Art Master Academy s.r.o.

Příčná 147/2

37001, České Budějovice

info@artmaster.cz