VOP - osobní a individuální lekce

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OSOBNÍ KURZY A INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

 

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

obchodní společnosti

 

Art Master Academy s.r.o.

se sídlem: Příčná 147/2, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

identifikační číslo: 07597177

telefonní číslo: +420 720 594 735

e-mail: info@artmaster.cz

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29703

 

(dále jen „ArtMaster“)

 

 

Preambule

 

1.       „Objednatelem“  se  pro  účely  těchto  Obchodních  podmínek  rozumí  fyzická osoba –spotřebitel,  jež  si  u ArtMaster objednala:

 

a.   osobní výuku v kurzu specifikovaném v příslušné objednávce (dále jen „Osobní kurz“);

b.   individuální osobní lekce specifikované v příslušné objednávce (dále jen „Individuální lekce“).

 

2.       „Kurzem“ je pro účely těchto Obchodních podmínek myšlen jakýkoliv z Osobních kurzů a Individuálních lekcí uvedených na Webových stránkách Dodavatele.

 

3.       „Webovými stránkami“ jsou pro účely těchto obchodních podmínek myšleny webové stránky dostupné na: artmaster.cz.

 

4.       „Smluvní strany“ je společné označení pro ArtMaster a Objednatele.

 

I.

Obecná ustanovení

 

1.       Tyto Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást dílčích smluv uzavíraných mezi Objednatelem a ArtMaster.

 

2.       Objednatel může provést objednávku Kurzu následujícím způsobem:

 

a.       telefonicky na čísle +420 720 594 735; +420 720 550 930

b.       e-mailem na adrese info@artmaster.cz;

c.       osobně.

 

(dále jen „Objednávka)

 

3.       Návrh smlouvy vytvořený dle Objednávky Objednatele spolu s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Návrh Smlouvy“) jsou považovány za nabídku ze strany ArtMatser dle § 1731 a násl. občanského zákoníku.

 

4.       Smlouva mezi Objednatelem a ArtMaster (dále jen „Smlouva“) vznikne okamžikem zaplacení ujednané ceny Objednatelem, uvedené v Návrhu Smlouvy v souladu s § 1744 a 
§ 1745 občanského zákoníku.

 

5.       ArtMaser vydá Objednateli potvrzení o uzavřené Smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději před tím, než začne poskytovat Kurzy. ArtMaser poskytne Objednateli v textové podobě kromě znění Smlouvy i znění těchto Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v Objednávce.

 

6.       ZAPLACENÍM CENY UVEDENÉ V NÁVRHU SMLOUVY OBJEDNATEL SOUHLASÍ S TĚMITO VŠOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

 

7.       Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou Smluvních stran a na základě podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito Obchodními podmínkami.

 

8.       Náklady Objednatele na prostředky komunikace na dálku, pokud se neliší od základní sazby.

 

II.

Povinnosti Smluvních stran

 

1.       ArtMaster se zavazuje ke splnění Smlouvy, tedy poskytnutí Kurzů, především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další práva a povinnosti ArtMaster a Objednatele jsou specifikovány v dalších ustanoveních těchto Obchodních podmínek.

 

2.       Objednatel je povinen absolvovat Osobní kurz a Individuální lekce v termínech stanovených ArtMaster a řádně a včas za ně zaplatit.

 

III.

Výuka

 

1.       Výuka probíhá ve dnech a časech dle Smlouvy. Délka výukového bloku může variovat dle individuálních potřeb Objednatele či kapacit ArtMaster, nejčastěji však bude trvat od 45 do 90 minut.

 

2.       Objednatel je povinen absolvovat Osobní kurz v následujících lhůtách:

 

a.                       Kurz Try-Out maximálně do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy;

b.                       Kurz Basic maximálně do 4 měsíců ode dne uzavření smlouvy;

c.                        Kurz Popular maximálně do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy;

d.                       Kurz Master maximálně do 9 měsíců ode dne uzavření smlouvy;

 

3.       Pokud je některý z Kurzů objednán jako dárkový poukaz, tedy v případě, že Objednatel uvede v Návrhu smlouvy, že Kurzy mají být poskytnuty třetí osobě – obdarovanému (dále jen „Dárkový poukaz“), řídí se platnost tohoto Dárkového poukazu podle data platnosti uvedeném na tomto Dárkovém poukazu. Následně pro absolvování Kurzu platí stejné lhůty dle čl. III. odst. 2. těchto Obchodních podmínek, ale až od první zrealizované lekce Kurzu.

 

4.       Dárkový poukaz je možno uplatnit pouze jednorázově, s tím, že Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo jej uplatní jako první.

 

5.       Lekce, které nebudou v rámci Osobního kurzu vyčerpány po tomto datu propadají a Objednatel již nemá nárok na výuku těchto lekcí.

 

6.       ArtMaster si vyhrazuje právo určit Objednateli harmonogram/časový rozpis Kurzů dle vlastního uvážení. ArtMaster se zavazuje vytvářet Objednateli harmonogram s přihlédnutím k jeho osobním preferencím a potřebám na základě flexibilního plánování harmonogramů Kurzů.

 

7.       Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při tvorbě harmonogramu dle předchozího odstavce. Zejména se zavazuje plánovat harmonogram na základě a v souladu s volnými termíny lektorů, které jsou Objednateli ze strany ArtMaster sdělovány v průběhu absolvování Kurzů.

 

8.       Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit,  a to jak  na straně Objednatele, tak na straně ArtMaster, je ArtMaster oprávněna po předchozí domluvě s Objednatelem zvolit Náhradní způsob zajištění výuky.

 

9.       Náhradním způsobem zajištění výuky je pro účely těchto Obchodních podmínek myšleno zajištění náhradní Kurzu či Kurzů v počtu odpovídajícím počtu nezajištěných či vadných lekcí v Osobním kurzu či nezajištěných či vadných Individuálních lekcí (též jako „Náhradní způsob zajištění výuky“).

 

10.    ArtMaster začne s plněním Smlouvy, tedy s poskytováním Kurzů, ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku pouze na výslovnou žádost Objednatele v textové podobě; na to ho tímto ArtMaster výslovně upozorňuje a poskytuje mu poučení, že poskytnutím plnění zaniká jeho právo odstoupit od Smlouvy podle § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

 

IV.

Cena

 

1.       Cena za příslušný Kurz (též jen „Kurzovné“), která je uvedena Návrhu Smlouvy je určena na základě dílčí objednávky Objednatele dle konkrétní specifikace Osobního kurzu a jeho cenové varianty či dle počtu Individuálních lekcí, a rámcově vychází ze základního, orientačního ceníku ArtMaster uvedeného na Webových stránkách ArtMaster. Kurzovné zahrnuje příslušný počet lekcí (dle specifikace objednávky).

 

2.       Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

 

3.       Kurzovné není přizpůsobováno osobě Objednatele na základě automatizovaného rozhodování.

 

4.       ArtMaster nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit Kurzovné.

 

5.       Případné slevy z Kurzovného poskytnuté ArtMaster Objednateli nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak..

 

V.

Platební podmínky

 

1.       Kurzovné je možné uhradit těmito způsoby:

 

a.   bezhotovostním převodem na účet;

b.   benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů (prostřednictvím poukázek Benefit plus a BENEFITY).

 

2.       Na zaplacené Kurzovné v příslušné výši (dle dané Smlouvy) ArtMaster vystaví daňový doklad v okamžiku zaplacení Kurzovného tj. po připsání finanční částky na účet ArtMaster či po provedení platby pomocí benefitních systémů a poskytne jej Objednateli.

3.       V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Objednatel povinen uvést variabilní symbol určený ArtMaster.

 

VI.

Kvalita výuky

 

1.       ArtMaster se zavazuje obstarat pro Objednatele výuku dle konkrétní specifikace ve Smlouvě.

 

2.       ArtMaster se zavazuje, že výuka bude probíhat v časech a dnech určených ArtMaster.

 

3.       ArtMaster se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

 

VII.

Odstoupení od Smlouvy

 

1.       Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a ArtMaster před uzavřením Smlouvy poučil Objednatele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.

 

2.       Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy a ArtMaster s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí ArtMaster poměrnou část sjednaného Kurzovného za Kurzy poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

3.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VII. odst. 1 těchto Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

 

4.       Objednatel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči ArtMaster. Odstoupení od Smlouvy musí být ArtMaster odesláno ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 3 těchto Obchodních podmínek. Pro odstoupení od Smlouvy může Objednatel využit vzorový formulář poskytovaný ArtMaster, který lze nalézt na tomto odkaze: . Odstoupení od Smlouvy může Objednatel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny ArtMaster či na adresu elektronické pošty ArtMaster: info@artmaster.cz.

 

5.       Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, nenese žádné náklady.

 

6.       Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

 

7.       Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, vrátí mu ArtMaster bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. ArtMaster vrátí Objednateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

8.       Odstoupil-li Objednatel od Smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro Objednatele s výjimkou úhrad podle § 1834 občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou je pak smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě Smlouvy, a toto plnění je poskytováno ArtMaster nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 

1.       Je-li splněno vadně, Objednateli může uplatnit svá práva z vadného plnění, tedy reklamovat plnění ArtMaster.

 

2.       ArtMaster plní vadně, zejména

a.   poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

b.   neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

c.   ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo

d.   zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

 

3.       Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži Objednatele. To neplatí, pokud ArtMaster vadu lstivě zastřela nebo pokud Objednatele výslovně ujistila, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

 

4.       Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení Objednatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to Objednatel oznámí bez zbytečného odkladu ArtMaster.

 

5.       Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu ArtMaster bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. To znamená, že pokud je Objednatel nespokojen s kvalitou Kurzu je povinen ArtMaster o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat, např.
e-mailem či osobně.

 

6.       Vadu Kurzu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců ode dne začátku Osobního kurzu či Individuální lekce, čehož si je Objednatel vědom a s tímto souhlasí.

 

7.       Nevytkl-li Objednatel vadu včas a namítne-li ArtMaster opožděné vytknutí, soud Objednateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které ArtMaster při poskytování Kurzů věděla nebo musela vědět.

 

8.       Vytkl-li Objednatel vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět užívat.

 

9.       Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí (ArtMaster v takovém případě poskytne řešení v podobě náhradního způsobu zajištění Kurzů), anebo přiměřené slevy z Kurzovného. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Kurzovného

 

10.    Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud ArtMaster namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

11.    Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

 

12.    ArtMaster je povinna doručit Objednateli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

13.    ArtMaster se zavazuje neprodleně rozhodnout o reklamaci, je-li to možné, nebo do nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace.

 

14.    Garance správné úrovně Osobního kurzu či Individuální lekce, tj. možnost reklamace Objednatelem je omezena s ohledem na dosavadní úroveň znalostí a dovedností Objednatele.

 

15.    Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně Objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování Osobního kurzu či Individuální lekce. Reklamace bude posuzována s ohledem na změnu okolností, za nichž se Objednatel uzavřel Smlouvu.

 

16.    Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení lekce ze strany ArtMaster v případě, že Objednateli navrhne náhradní termín plnění.

 

17.    ArtMaster neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, k nimž došlo zásahem vyšší moci.

 

18.    Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

 

19.    Objednateli nevzniká nárok na vrácení Kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností Objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do Osobního kurzu či k Individuálním lekcím). ArtMaster v tomto případě nezaniká nárok na doplatek Kurzovného v plné výši.

 

VIII.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

1.       Pokud Objednatel není spokojen se způsobem, kterým ArtMaster vyřídila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že ArtMaster porušila jeho práva, má možnost obrátit se na ArtMaster se žádostí o nápravu, pokud ArtMaster na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, Objednatel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.       Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s ArtMaster je
Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky; Objednatel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

 

3.       Objednatel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

4.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

IX.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1.       ArtMaster není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

2.       Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

4.       Pokud tyto Obchodní podmínky ani ujednání Smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi Smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

5.       ArtMaster a Objednatel výslovně sjednávají, že ArtMaster je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky, změny platebních podmínek, změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna Obchodních podmínek bude Objednateli oznámena nejméně 14 dnů předtím, než nastane účinnost nových Obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou Dodavateli později. V případě, že Objednatel nebude se změnou Obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a Smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem účinnosti nových Obchodních podmínek na emailovou adresu Dodavatele: info@artmaster.cz. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové Obchodní podmínky.

 

6.       Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 13.2.2023.

Art Master Academy s.r.o.

Příčná 147/2

37001, České Budějovice

info@artmaster.cz